قوانین و مقررات استفاده از سنجاق

ماده ۱ - تعاریف

ماده ۲ - حساب کاربری

ماده ۳ - شرایط استفاده

ماده ۴ - هزینه ها و پرداخت ها

ماده ۵ - مسئولیت سنجاق

ماده ۶- مسئولیت کاربران

از خدمات با امنیت استفاده کنید

احتیاط کنید:

نحوه ثبت شکایت:

به خاطر داشته باشید: